Obsługa kadrowo-płacowa

Płace

 • sporządzanie umów o pracę oraz cywilno-prawnych [zlecenia, o dzieła] – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • rejestracja pracowników i zleceniobiorców w ZUS,
 • prowadzenie imiennych karty przychodów pracownika,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników [na żądanie].

Kadry

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy [regulamin pracy , regulamin wynagradzania , regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych],
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych [umowy zlecenie, umowy o dzieło],
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • wsparcie w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

Cena sprawdź w cenniku

 

to top button