Pełna księgowość

Pełną księgowość stosują obligatoryjnie mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • spółki handlowe osobowe: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki handlowe kapitałowe: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne;
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro;
 • stowarzyszenia, fundacje, koła łowieckie.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 mln euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Oferujemy kompleksową obsługę spółek w zakresie księgowości:

 • sporządzanie bilansu otwarcia,
 • ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych w ujęciu podatkowym, bilansowym i , jeśli jest taka potrzeba, kontrolingowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie rozliczeń rozrachunków,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, przepływy finansowe,
 • przygotowywanie rocznej deklaracji podatku dochodowego [CIT/PIT],
 • nadzór nad prowadzeniem księgowości,
 • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi,
 • opracowanie i wdrożenie planu kont,
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości i innych instrukcji wewnętrznych.

Cena sprawdź w cenniku

to top button