Rozliczenia PIT


Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Nie prowadzi się w tym przypadku księgowości, a podatek, często nie wysoki, nie zależy od dochodów ale jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego [w zależności od rodzaju i działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona].

Dla kogo?

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący:

 • działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa,
 • usługową z zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług rozrywkowych.

W ramach usługi prowadzenia karty podatkowej prowadzimy wymagane przepisami ewidencje.

Cena -> sprawdź w cenniku


Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy płacą podatek od przychodu, ale nie mają możliwości pomniejszać go o koszty jego uzyskania.

Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej o ile w roku poprzednim:

 • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

Stawki ryczałtu w 2016 roku wynoszą: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

W ramach usługi rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego prowadzimy:

 • ewidencję przychodów,
 • ewidencję VAT,
 • ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia,
 • obliczamy zaliczki na podatek dochodowy,
 • obliczamy podatek VAT,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe VAT i PIT.

Cena -> sprawdź w cenniku


Podatkowa książka przychodów i rozchodów [KPiR] to najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma prowadzenia księgowości.

Do jej prowadzenia zobligowane są:

 • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy,
 • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie,

których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2mln euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg.

W ramach usługi prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów prowadzimy:

 • księgę,
 • ewidencję VAT,
 • ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia oraz dokonujemy odpisów amortyzacyjnych,
 • ustalamy wysokość zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczamy podatek VAT,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe VAT i PIT,
 • prowadzimy rozrachunki [na życzenie].

Cena -> sprawdź w cenniku

to top button